Wang Jianlin’s profile picture

Wang Jianlin

Net Worth is $30.13 Billion
11 January 2018   |   Real Estate

Wang Jianlin was bornon 24 October 1954 in Beijing, China, China, is Chairman, Dalian Wanda Group. Wang Jianlin is #23 in List Billionaires People In The World. Wang Jianlin chairs the Dalian Wanda Gr...

Net worth statistics