Henadiy Boholyubov’s profile picture

Henadiy Boholyubov

Net Worth is $1.23 Billion
11 January 2018   |   Diversified

Henadiy Boholyubov was bornon 1961 in Dneptopetrovsk, Ukraine, Ukraine. Henadiy Boholyubov is #1772 in List Billionaires People In The World. Henadiy Boholyubov and Ihor Kolomoysky founded PrivatBank...

Net worth statistics